info@mar-traduccions.com

T.: +34 936 654 007 - M.: +34 637 508 044

Ens apassiona la feina ben feta. Ens avalen més de dotze anys d'experiència oferint serveis lingüístics personalitzats, duts a terme per un equip de professionals nadius i experts en el seu àmbit d'especialització. Mar Traducciones

Transmetem les vostres idees en altres llengües per ajudar-vos a impulsar els vostres negocis

«Una comunicació internacional bidireccional d'alta qualitat pot constituir una eina molt poderosa que, si es manipula amb eficiència, pot millorar els seus resultats empresarials i les seves activitats en mercats estrangers. Ara bé, si conté errors de traducció o d'interpretació, no solament pot minar la seva imatge, sinó que també pot costar-li molt.»
Font: publicació de la Comissió Europea

Ens encanta la nostra feina i després de més de dotze anys de dedicació, conservem la voluntat de superar-nos dia a dia, per seguir oferint un servei òptim i personalitzat als nostres clients.

Àmbits d'especialització

Treballem amb les principals llengües europees; ara bé també podem fer-nos càrrec de projectes el els quals intervinguin altres idiomes.

Som experts en:

TraduccióTraducciónTranslateTraduction

El procés de traducció es compon de dues fases, la traducció i la revisió posterior, per garantir la qualitat dels textos lliurats. Hi poden intervenir dues o tres persones, en funció de les exigències dels clients i l'objectiu que es vol assolir.

Traducció estàndard

És el servei que recomanem als clients que volen conèixer el sentit general d'un text o reservar la documentació per a ús intern de l'empresa. Comunicats de premsa, correspondència empresarial, contractes, informes, protocols, són alguns exemples de documents que entrarien en aquesta categoria.

En aquest procés intervenen dos professionals. El gestor de projectes s'encarrega de la coordinació del projecte, fa d'enllaç amb el client, resol els dubtes que poden sorgir i duu a terme les comprovacions finals abans de lliurar la traducció al client. El traductor tradueix i revisa a fons la seva feina seguint les instruccions facilitades pel gestor de projectes.

Traducció prèmium

És el servei que recomanem a les empreses que participen en licitacions públiques o volen expandir-se en mercats exteriors i, per tant, necessiten traduccions de catàlegs, presentacions i llocs web d'una qualitat òptima. També és indispensable per als projectes que s'han de repartir entre diversos traductors per qüestions de termini, a fi d'assegurar la coherència dels textos.

En aquest cas hi intervenen tres professionals. El gestor de projectes s'encarrega de la coordinació del projecte, fa d'enllaç amb el client, resol els dubtes que poden sorgir i duu a terme les comprovacions finals abans del lliurament. El traductor tradueix i revisa a fons la seva feina seguint les instruccions facilitades pel gestor de projectes. I un corrector especialitzat en la matèria revisa amb cura la traducció per assegurar-ne la màxima qualitat.

Traducció juradaTraducción juradaCertified translationTraduction assermentée

Traducció jurada

Les traduccions jurades les efectuen traductors jurats habilitats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya o la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, experts en el seu camp d'especialització. Perquè siguin vàlides, han de portar el segell i el certificat corresponent del traductor jurat que les ha fetes.
Són documents amb caràcter oficial davant de les autoritats i els organismes públics. Un corrector especialitzat en la matèria revisarà amb cura la traducció abans que se signi i se segelli.

Són objecte de traducció jurada documents jurídics (contractes, sentències, escriptures notarials), però també documents econòmics (comptes anuals) i científics (assaigs clínics, protocols), com també textos de l'àmbit de l'educació i la docència (diplomes, certificats d'estudis, expedients acadèmics).

CorreccióCorrecciónProofreadingCorrection

Correcció

Ens encarreguem de la revisió i correcció de tota la documentació corporativa dels nostres clients, ja siguin originals o traduccions.

Revisem l'ortografia i la tipografia i tenim cura de l'estil del text, per assegurar-ne la coherència i l'adequació al públic a qui es dirigeix.

Adaptació AdaptaciónAdaptationAdaptation

Adaptació

De vegades, el que els clients necessiten és adaptar els seus escrits corporatius a nous mercats i noves tendències i no una traducció directa de textos ja creats.

A la dificultat lingüística s'hi afegeix la manca de coneixement de la cultura de destinació.

Els nostres traductors i redactors, nadius i bons coneixedors de la cultura del seu país, us poden ajudar a adaptar el material de la vostra empresa per facilitar la vostra internacionalització i introducció a nous mercats.